Provozní řád studia Move Your Body

 

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník Move Your Body studia je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

 2. Návštěvník souhlasí se zpracováním osobních údajů, v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pořizováním  fotografií a videí a jejich zveřejněním prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek za účelem propagace studia Move Your Body

 3. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

 4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho studia nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Move Your Body studio žádnou zodpovědnost.

 5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv a při cvičení také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Move Your Body studia.

 6. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.

 7. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Stejně tak boty se uloží ihned při vstupu do studia do určených botníků.

 8. Za cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, nese plnou zodpovědnost návštěvník.

 9. V případě zjištění jakéhokoli poškození cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze Move Your Body studia.

 10. V případě nevhodného chování v prostorách studia nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince ze studia vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu studia

 11. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatných skříněk při odchodu mimo prostory Move Your Body studia.

 12. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo.

 13. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze Move Your Body studia.

 14. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

 15. Zrušit rezervaci na skupinové lekce je možné nejpozději 4 hodiny před začátkem hodiny. Po pozdějším zrušení rezervace je stržen vstup v plné výši. Klientům, kteří opakovaně nezruší rezervaci objednaného místa, nebude umožněna další rezervace.

 16. Zrušit rezervaci na individuální lekce je možné nejpozději 12 hodiny před začátkem hodiny. Po pozdějším zrušení rezervace je stržen vstup v plné výši. Klientům, kteří opakovaně nezruší rezervaci individuální lekce, nebude umožněna další rezervace.

 17. V Move Your Body studiu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

 18. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (3 – 14 let), je mu vstup do studia povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

 19. Do všech prostor Move Your Body studia je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

 20. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

 21. Zakazuje se pod pokutou až 50.000 Kč filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor Move Your Body studia bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.

 22. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a při odchodu odevzdat klíč od skřínky personálu na recepci. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu.

 23. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.

 24. Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat. Neomluvenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z příslušné permanentky.

 25. Prostor studia je třeba opustit 15 minut před koncem provozní doby

 

Organizace kurzů pro děti

 

 1. Kurz má daný počet lekcí. Dny, kdy lekce neprobíhají z důvodu svátku či prázdnin nejsou v ceně kurzu započítány. O těchto dnech, kdy neprobíhají lekce, provozovatel účastníky včas informuje.

 2. Do centra, ve kterém probíhají kurzy, je nutno dostavit se s dostatečným předstihem. Délka lekce je, dle vybraného kurzu, 45–55 min.

 3. V kurzech cvičení pro předškoláky a školáky přebírá lektorka odpovědnost za dítě pouze po dobu trvání lekce. Rodiče či doprovod se zavazují, že dítě nepřijde na lekci s bonbonem či žvýkačkou. Dítě musí mít vhodnou sportovní obuv, která neklouže a nevyzouvá se. Dítě má na lekci sundané řetízky, hodinky, prstýnky apod. Rodiče upřesní na první lekci osoby, kterým může lektorka dítě po lekci vydat.

 4. Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti a doprovod. Pokud by dítě či doprovod vykazovali před lekcí zjevné známky onemocnění, je lektorka oprávněna zrušit dítěti lekci bez náhrady. Totéž platí v případě, že rodič vykazuje zjevné známky požití alkoholu či jiných omamných látek. Jakékoli odchylky ve zdravotním stavu dítěte je doprovod povinen lektorce sdělit před začátkem kurzu či dané lekce.

 5. Registrace do kurzů probíhá vyplněním přihlášky a následným schválením ze strany provozovatele. Po schválení přihlášky je místo rezervováno po dobu 7 dnů. Aby byla registrace platná, musí být během těchto 7 dnů uhrazeno kurzovné v odpovídající výši.

 6. V případě odhlášení z kurzu před jeho zahájením je vráceno kurzovné v plné výši. Kurzovné je vráceno bankovním převodem do 14 dnů od storna kurzu.

 7. V případě odhlášení do 24 hodin po 2. lekci kurzu je vráceno kurzovné ponížené o částku za již proběhlé lekce a o manipulační poplatek 150 Kč. V případě odhlášení kdykoliv později není možné kurzovné vrátit. Kurzovné se nevrací ani z důvodu nemoci či dovolené. Řádně omluvené lekce je možné nahradit, viz Omluvy a náhrady lekcí.

 8. V případě zrušení lekce či kurzu ze strany provozovatele, je vrácena poměrná část kurzovného či nabídnuto převedení kurzovného do následujícího kurzu. Rodič si může zvolit způsob kompenzace, který mu vyhovuje.

 9. Provozovatel nenese odpovědnost za zameškané lekce účastníka kurzu.

 10. Náhradní lekci je možno poskytnout pouze v případě řádně omluvené zameškané lekce. Požadované náhradní lekce je možno se zúčastnit pouze po potvrzení volného místa ze strany provozovatele. Zameškané lekce je možno nahradit v průběhu kurzu, ve kterém byla lekce zameškána.

 • Facebook - Bílý kruh
Kontakt

Medlov 297, Medlov 664 66 

e-mail: info@moveyourbody.cz

tel.: 736 448 955